top of page

מדיניות הפרטיות של חברת עידן האישה (יבואנית bravado designs בישראל)

 

כללי:

 1. חברת עידן האישה (עוסק מורשה 040255895) (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר החברה www.bravado.co.il (להלן: "האתר") ו/או המשתמשים במידע ובשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה או מי מטעמה בעת השימוש באתר.

 2. שימוש באתר מעיד על הסכמה להוראות מדיניות הפרטיות כמו גם תנאי השימוש. אם אינך מסכימה לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנעי מעשיית שימוש באתר או פני אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.

 3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על ידי המשתמשת לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתה לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

 4. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 5. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים וגברים כאחד. עמכן הסליחה. 

  רישום, מסירה ושמירת המידע

 6. בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים, לרבות באמצעות יצירת קשר עם החברה ייתכן ויידרש המשתמש לספק לחברה מספר פרטים אודותיו. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמו המלא של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, תאריך הלידה, כתובת, מיקוד, ומספר טלפון נייד. וכן ייתכן והמשתמש יתבקש לספק לחברה מידע בנקאי אודותיו כגון מספר חשבון הבנק וכן את פרטי כרטיסי האשראי שלו (להלן: "המידע"). הפרטים אשר יסופקו לחברה, יכול ויאומתו כנגד מידע אודות המשתמש שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין. יודגש, כי על המשתמש לא חלה כל חובה חוקית למסור את פרטיו, ומסירת פרטים כלשהם על-ידי המשתמש תלויה ברצונו ובהסכמתו.

 7. לחברה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והמידע שנמסרו ו/או נאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, תפעול וניהול מכירות, טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי קניה וקיום מבצעים ותמריצים, שיווק, גיוס לקוחות ועובדים, עריכת סקרים, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים שיווקיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשים ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. 

 8. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו לשם קבלת שירותי החברה ו\או האתר. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם החברה ו/או קבלת שירות מוצע באתר, אזי הזנת המידע הנדרש בשדות החובה מהווה תנאי הכרחי.

 9. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודות המשתמש. יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

 10. האמור במדיניות הפרטיות זו חל גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לאתר ולשירותים, המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

 11. המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את יצירת הקשר ו/או לשירות המוצע באתר, בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי החברה או על פי דין. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף אשר הצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באתר ישמרו במאגרי המידע של החברה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות לעיל ולהלן, במדיניות פרטיות זו ובהוראות הדין. 

 12. תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על-ידי שותפיה המסחריים של החברה, בהתאם לתנאים הפרטניים של שותפים אלו, ככל שתבחר לגשת אליהם או להשתמש בהם, לרבות על-פי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים או שותפים. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

  איסוף ושימוש במידע

 13. החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 14. החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר (להלן: "מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה IP -של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה לתנאי השימוש הללו המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.

 15. החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, על ידה ו/או על ידי מי מטעמה ו/או גופים אחרים אשר העבירו לה את המידע אודותיך בהתאם ובכפוף להרשאות שניתנו על ידך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:
  א. יצירת קשר עם המשתמש.
  ב. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף, וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה.
  ג. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה ו\או עבורה אצל גופים המוסמכים ומאובטחים לשם כך. בכפוף לדין החל, בגלישתו באתר, המשתמש נותן לחברה רשות לאחסן את המידע הנאסף עליו בבסיסי הנתונים שלה, בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.
  ד. לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות WhatsApp) , בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה, הכל בכפוף להסכמה כדין שתתקבל מהמשתמש. באפשרותך בכל עת לבקש הסרתך מכל רשימת דיוור אליה הצטרפת על-ידי פניה אל החברה באחד אמצעי הקשר המפורטים בתחתית מדיניות הפרטיות, על-ידי הסרה ישירה מאמצעי הדיוור הרלבנטי או בדרך אשר תפורט על דיוור שיישלח אליך.
  ה. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכיה של החברה. בין היתר, עושה החברה שימוש בתוכנת Google Analytics לצורך ניתוח סטטיסטי כאמור. ניתוח סטטיסטי שייעשה באמצעות Google Analytics ייתכן ויתבסס על מידע שמסרת לחברה מיוזמתך ו\או מידע שנאסף אגב שימושך באתר או בפונקציות ושירותים אחרים המוצעים דרכו, ו/או מידע ונתונים אחרים אשר נאספים על ידי החברה על פי מדיניות פרטיות  זו (לרבות, מידע שנקלט מן הדפדפן ו/או הטלפון הסלולרי שברשותך וכן מידע שנקלט במסגרת שיחות טלפון בינך לבין החברה). כל שימוש במידע שנאסף כאמור על לקוחות החברה ו/או משתמשי האתר באמצעות Google Analytics יהיה ככל הניתן על בסיס מידע שאינו מזוהה (אגרגטיבי), ואולם אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש במידע ונתונים אודותיך באמצעות Google Analytics הינך מתבקש לעשות זאת באמצעות הלינק הבא: chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en. למידע נוסף על השימוש ב- Google Analytics , אנא עיין ישירות בכתובות הבאות: google.com/policies/technologies/types ; או google.com/policies/privacy.
  ו. הצגת פרסומות מקוונות באופן אוטומטי בפייסבוק (Facebook) בעקבות ביקוריך באתר, והתאמת הפרסומות כאמור על פי התכנים בהם צפית באתרים הנ"ל, לחוד או במשולב, ובכפוף להסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק, ככל שהינך משתמש בשירותיה. לעיון במדיניות הפרטיות של פייסבוק לחץ כאן. הרחבה על השימוש בקובצי 'Cookies' בסעיף 16 להלן. אם ברצונך להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, ניתן לשנות את ההגדרות בדפדפן שלך לחסום שימושים מסוג זה או בכלל או לפנות לנוחיותך לכתובת שלהלן: www.aboutads.info/choices.
  ז. לצורך מסירת דיווחים ועדכונים שוטפים שהמשתמש מקבל מהחברה.
  ח. לצרכי ניהול סיכונים והליכים משפטיים ומנהליים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת ולצורך אספקת השירותים, לרבות בקרה ואבטחת שירותי החברה ומערכותיה.
  ט. על מנת לפנות למשתמש בהודעות, שאלונים וסקרים בנוגע לשירותים שסופקו להם, וזאת לצורך בקרת ושיפור איכות השירות.
  י. על מנת לעמוד בהוראות הדין החלות על החברה לרבות הוראות והנחיות כל רשות מוסמכת. 

 16. האתר עושה שימוש בקובצי "עוגיות" ( “Cookie”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

 17. העוגיות הן קובצי טקסט קטן אשר מועבר למכשיר של על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

 18. בהסכמת המשתמש לתנאי תקנון זה, המשתמש מתיר לחברה "להשתיל" Cookie על מכשירו, להשתמש במידע האגור ב- Cookie, ולזהותו על פיה.

 19. באמצעות Cookies עשויה החברה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו ועשויה החברה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.

 20. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

 21. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר ויתכן כי אחרות ישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. במידה והמשתמש מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הנו משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה והמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותו לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הנו משתמש. יודגש, כי במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה- Cookies, יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו.

 22. בהמשך לסעיף לעיל מצהיר המשתמש כי כלל המידע הרלוונטי - חשוף וזמין או יהיה חשוף וזמין.

  גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

 23. החברה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמש לצדדים שלישיים. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.

 24. על אף האמור, תהא החברה רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:
  א. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.
  ב. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  ג. במקרה בו תמצא החברה כי פעולות המשתמש ו/או מי מטעמו בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
  ד. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.
  ה. בהתאם לדרישת המשתמש ו/או בהסכמתו.
  ו. בהסכמת המשתתמש במסגרת שיתופי פעול עסקיים של החברה, תוך יידוע המתשמש כדין מראש.
  ז. בשל צו שיפוטי ו/או דרישה של רשות מוסמכת למסירת המידע.
  ח. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לחברה ו/או למשתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
  ט. במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי כלשהו את פעילותה ו/או זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, ובלבד שאותו צד שלישי כאמור יקבל על עצמו את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות כל דין. מובהר, כי אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 25. על אף האמור לעיל, בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, תהיה רשאית החברה להעביר את המידע שנאסף אודותיך לחברות נוספות . מסירת מידע כאמור תהיה לצורך המטרות המנויות בסעיף 15לעיל, ובין היתר, אספקת השירותים, הצעות שיווקיות שונות, שיפור השירות וכיו"ב. 

 26. החברה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר לחברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית. 

 27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".

  אבטחת מידע

 28. החברה רואה באבטחת המידע של המשתמשים ושל לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זאת, נוקטת החברה בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על-ידי משתמש ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים.

 29. יחד עם זאת, מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי החברה או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג באתר, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה.

 30. מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה, תהיה החברה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת החברה, והיא עשתה מאמץ סביר למנעם:
  א. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
  ב. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לו על-ידי צד שלישי.
  ג. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירו של המשתמש לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או לחברה בקשר לכך.

 31. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

 32. החברה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות. 

  יצירת קשר ועיון במידע

 33. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים להלן.

 34. המבקש לעיין במידע שעליו המחוזק במאגרי המידע של החברה, יגיש לבעל מאגר המידע או למחזיקו בקשה בכתב בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת העיון), תשמ"א-1981 בה יצוינו פרטיו האישיים (שם ומספר זהות) של המבקש, ציון הפרטים בהם ירצה לעיין וחתימתו או חתימת מיופה כוחו (במירוף ייפוי הכח).

 35. מבקש העיון יוכל לעיין במידע, בתדפיס או במצג, במקום הישוב שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבעה לכך החברה, ובלבד שהמועד יחול תוך 30 יים מיום שנתקבלה הבקשה לעיון.

 36. אם נמצא כי יש מקום לסרב לבקשת העיון מטעמי ביטחון, חיסיון סיווג וכיו"ב החברה תשיב על כך למבקש העיון תוך 21 ימים.

 37. הנך זכאי לפי חוק לדרוש תיקון טעות שנעשתה ברישום הקשור אליך במידה והמידע אודותיך אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן.

 38. ככל שהבקשה לתיקון מידע תאושר, החברה תתקן את המידע המצוי במאגרים הרלוונטיים בהתאם לבקשה ותודיע על התיקון לכל מי שקיבל את המידע אודותיך ממאגרים בתוך שלוש שנים לפני מועד התיקון.

 39. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: bravado.israel@gmail.com  או שתוכל לשלוח מכתב לכתובת: ,ת.ד 212 שדמות דבורה 1524000 בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

 40. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות טופס יצירת קשר באתר ,  או במיילbravado.israel@gmail.com. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

bottom of page